• بەختىيار تاھىر ناخشىلىرى بەختىيار تاھىر
  • ئابلاجان ئاۋۇت ئايۇپ ناخشىلىرى ئابلاجان ئاۋۇت ئايۇپ
  • مەفرۇز ناخشىلىرى مەفرۇز
  • مەمتىمىن مامۇت ناخشىلىرى مەمتىمىن مامۇت
  • ئارزىگۈل خەندان ناخشىلىرى ئارزىگۈل خەندان
  • ماھىرە تىلىۋالدى ناخشىلىرى ماھىرە تىلىۋالدى
  • غوجى مەتقۇربان ناخشىلىرى غوجى مەتقۇربان
  • ئالىمجان ھەسەن ناخشا توپلىمى ئالىمجان ھەسەن
  • زۇلمىرە مىرزائەخمەت ناخشىلىرى زۇلمىرە مىرزائەخمەت
  • ئوسمانجان ياسىن ناخشىلىرى ئوسمانجان ياسىن