• زۇلمىرە مىرزائەخمەت ناخشىلىرى زۇلمىرە مىرزائەخمەت
  • ئابلاجان ئاۋۇت ئايۇپ ناخشىلىرى ئابلاجان ئاۋۇت ئايۇپ
  • ھەزىرتىئەلى ناخشىلىرى ھەزىرتىئەلى
  • ئەخمەتجان ئېلى ناخشىلىرى ئەخمەتجان ئېلى
  • Jazz Standards Elsee
  • Lola Yuldasheva Lola Yuldasheva
  • مەھلىيا خۇشتار ناخشىلىرى مەھلىيا خۇشتار
  • ئالىمجان توختى ناخشىلىرى ئالىمجان توختى
  • ۋارىسجان ئابدۇراخمان ۋارىسجان ئابدۇراخمان ناخشىلىرى
  • دەرۋىش ئانسانبىلى دەرۋىش ئانسانبىلى